Általános Szerződési Feltételek

MEE Világítástechnikai Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.vilagitas.org

Hatályba lépés ideje: 2021.08.01.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a MEE Világítástechnikai Társaság (a továbbiakban: Rendező) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (a továbbiakban: Rendezvény/Rendezvények) és tanfolyamon (a továbbiakban: Tanfolyam/Tanfolyamok) a részvételi díj fizetők (jegyvásárlók) valamint az egyéni és jogi tagok (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) Rendezvényeken, Tanfolyamokon való részvételének általános feltételeit.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken, Tanfolyamokon való részvételre. A jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a www.vilagitas.org oldalon elérhető.

Rendező az Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.

 1. A RENDEZŐ

Neve: MEE Világítástechnikai Társaság

Székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 67.

Postacíme: 1042 Budapest, Árpád út 67.

Adószáma: 18121551-2-41

Nyilvántartási száma: 01-02-0000390

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Fővárosi Törvényszék

Cég bankszámlaszáma: 10300002-10551584-49020015

Képviselő neve: Nagy János

Honlap címe: www.vilagitas.org

E-mail cím: vtt@vilagitas.org

Telefonszám: +36 30 537 9897

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

  Rendező: az 1. pontban meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység.

  Rendezvény/Rendezvények: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény, ami például a LED Konferencia, Közvilágítási Ankét, Lux et Color Vesprimiensis rendezvényeket foglalja magában.

Tanfolyam/Tanfolyamok: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi továbbképzés, ami például a Világítástechnikai szakreferens tanfolyamot foglalja magában.

Termék: a Rendezőtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények, Tanfolyamok keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendező vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken, Tanfolyamokon – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Részvételi jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényeken, Tanfolyamokon részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás (jegy, napijegy, mobiljegy).

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy.

Jegyvásárló: a Részvételi jegyet a Rendezőtől megvásárló személy.

Egyéni és Jogi tag: a MEE Világítástechnikai Társaság részére éves tagdíjat fizető természetes személy és jogi személyiségű társaság.

Szerződő Felek: Jegyvásárló és az Egyéni és Jogi tag együttesen.

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen, Tanfolyamon belépésre jogosultként részt vesz.

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen, Tanfolyamon anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne.

Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevők: jelenti a Rendező által megrendezett bármely Rendezvényen, Tanfolyamon részt vevő bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen, Tanfolyamon való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Közreműködő: Rendezvény, Tanfolyam létrejöttét elősegítő alvállalkozója vagy megbízottja a Rendezőnek.

Szerződéses partner: adott Rendezvényen, Tanfolyamon a Rendezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Árjegyzék: a Rendező által értékesített jegyek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató, amely a www. vilagitas.org oldalon érhető el.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

  3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Felekre, a Látogatóra, a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevőkre, valamint a Jogosulatlan résztevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.

  3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

  3.3. A Rendező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és a Látogató hozzájárulása nélkül módosítani.

  3.4. A Rendező, valamint a Szerződő Felek és a Látogató között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

  3.5. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.

  3.6. A Rendezvényeken vagy azokhoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő nyereményjáték sorsolás részletes szabályait a Rendező által kiadott tájékoztató tartalmazza, a nyereményjáték sorsolás szabályaira jelen ÁSZF rendelkezései nem irányadóak.

  3.7. A Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

  3.8. A Jegyvásárló a Részvételi jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző Látogató a Részvételi jegy átvételével, a Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló a Részvételi jegy átruházásakor a Részvételi jegyet megszerző és felhasználó személyt tájékoztatni köteles, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

  3.9. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. JOGVISZONY JELLEGE

  4.1. A Rendező a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen, Tanfolyamon való részvételre jogosító Részvételi jegyet, a szerződés a Részvételi jegy ellenértékének megfizetésével és a Részvételi jegy Rendező általi elektronikus úton, e-mail üzenethez csatolt mellékletként történő megküldéssel teljesedésbe megy.

  4.2. Adott Rendezvény, Tanfolyam programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken, Tanfolyamokon elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények, Tanfolyamok időpontjának, témájának és tematikájának előzetes módosítására. Rendező a módosításról a www.vilagitas.org oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

 1. RÉSZVÉTELI JEGY VÁSÁRLÁSA

  5.1. A Részvételi jegy kizárólag a www.vilagitas.org honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével rendelhető meg. A Részvételi jegy megrendeléséhez a honlapon előzetes regisztráció nem szükséges. Jelen pontban foglaltak alól kivételt képez a LED Konferencia elnevezésű rendezvény, amely esetében a Rendező a személyes jegyvásárlásra a Rendezvény helyszínén lehetőséget biztosít.

  5.2. Jegyvásárló a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Rendező a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Jegyvásárlót, mely az alábbi linken érhető el: https://vilagitas.org/ adatkezelesi-tajekoztato

  5.3. Jegyvásárló kijelenti, hogy adatai a megrendelőben a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Rendező kizárja. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

  5.4. A megrendelés elküldését megelőzően Jegyvásárló számára Rendező biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a rendszer a Jegyvásárló részére a megrendelő űrlapot az általa megadott adattartalommal megerősítés céljából megjeleníti. A megrendelés véglegesítése előtt Jegyvásárló számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

  5.5. Rendező a Jegyvásárló megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül a Jegyvásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Jegyvásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

  5.6. A Rendező a jegyértékesítést saját online értékesítési felületén keresztül (www.vilagitas.org weboldal), külön szakosodott Szerződéses partner (OTP Mobil Kft.) bevonásával végzi pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.

  5.7. Jegyvásárló a Részvételi jegy vételárát a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja.

A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a MEE Világítástechnikai Társaság (A Szolgáltató székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 67.) adatkezelő által a www.vilagitas.org weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok:

Magánszemély esetében: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím

Cég esetében: Ha nem a jelentkező személy maga fizeti a részvételi díjat, akkor a cég (intézmény) neve, címe, amely a fizetést teljesíti, annak adószáma, illetékes ügyintézőjének neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: SimplePay – Vásárlói Általános Felhasználási Feltételek

A honlap fizetési szolgáltatójának felületén keresztül a Jegyvásárló kifizetheti a megrendelt szolgáltatásokat. A vásárlási folyamat közben a Jegyvásárló megadja a szükséges adatokat a kártyájáról és néhány kattintással azonnal fizethet. A fizetés után a fizetési szolgáltató visszairányítja Jegyvásárlót hozzánk, ahol befejeződik a rendelési folyamat. Mivel a vásárlás és a fizetés két külön oldalon történik, így a MEE Világítástechnikai Társaság semmilyen formában nem tárolja a Jegyvásárló kártyaadatait, azt kizárólag a bank használja és kizárólag az aktuális fizetési folyamatban.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)

Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)

Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

Elfogadott bankkártyák

Amennyiben a Jegyvásárló nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a www.vilagitas.org weboldalra, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző “Vissza/Back” vagy a “Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

5.8. Rendező a Jegyvásárló számára biztosítja a Részvételi jegy vételárának banki átutalással történő megfizetésének lehetőségét. Ebben az esetben a megrendelő űrlap helyes kitöltését és megküldését követően a Rendező a Jegyvásárló számára e-mail üzenetben fizetési tájékoztatót küld, amely tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat. A fizetési tájékoztató nem minősül számviteli bizonylatnak.

5.9. Rendező kizárólag a LED Konferencia rendezvény esetében biztosítja a Rendezvény helyszínén történő jegyvásárlást. A Részvételi jegy megvásárlására a Rendezvény helyszínén, annak időtartama alatt bármikor lehetőség van. A jegyár kiegyenlítése készpénzzel történik és a helyszínen e-számlát állítunk ki a befizetésről.

5.10. A Rendező jegyfoglalásra lehetőséget nem biztosít.

5.11. Jegyvásárló részére a Rendező a Részvételi jegyet a vételár teljes kiegyenlítését követően, e-mailhez csatolt, pdf formátumú mellékletként kézbesíti. Banki átutalással történő fizetés esetén a vételár teljesítésének napja az a nap, amelyen a Rendező vagy Szerződéses partnere bankszámláján a pénzforgalmi szolgáltató a teljes vételárat jóváírja.

5.12. Rendező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Jegyvásárlót a Részvételi jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Jegyvásárlót egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Jegyvásárló felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

5.13. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy minden egyes megrendelt Részvételi jegy egyedi azonosító számmal ellátva kerül kiállításra, a Részvételi jegy elektronikusan vagy papír alapon mutatható be és megőrzése a Jegyvásárló kötelezettsége. Jegyvásárló vagy Látogató a Részvételi jegyet a Rendezvények végéig köteles megőrizni.

5.14. A Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és a Látogatót terheli.

5.15. Jegyvásárló a Rendezvényen, Tanfolyamon való megjelenés során a jegyvásárlást az arra alkalmas mobilkészülék felmutatásával is igazolhatja.

5.16. A Rendezvényen való részvételre jogosító Részvételi jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Részvételi jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Részvételi jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Tanfolyamok Részvételi jegye NEM átruházható, azok névre szólóak.

5.17. Rendező a jegyvásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. Az e-számlát a Rendező e-mailben küldi el a Jegyvásárló által megadott emailcímre. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. Az elektronikus számla pdf formátumú, a Rendező által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

5.18. A jegyvásárlása fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Részvételi jegy vételárának megfizetését követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.

5.19. Amennyiben a Rendezvény, Tanfolyam a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Részvételi jegy árának megtérítésére nem köteles.

 1. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN, TANFOLYAMOKON

  6.1. A nyakban hordott, vagy kitűzött névtábla jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra. A Rendező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A névtábla elvesztése a résztvevő kizárólagos felelősségi körébe esik, tartozik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Rendezvényen elveszíti a névtábla nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét.

6.2. A Rendezvényekre, Tanfolyamokra kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

6.3. Belépéskor a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény, Tanfolyam vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.4. A Rendező a Rendezvények, Tanfolyamok biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények, Tanfolyamok területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

6.5. A Rendezvények, Tanfolyamok területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Rendező nem engedélyezi.

6.6. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen, tanfolyamon való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevők magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a MEE Világítástechnikai Társaság tekintélyét nem csorbíthatják és a rendezvényen, tanfolyamon részt vevő személyek személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani. A Rendező és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevőt a Rendezvény, Tanfolyam helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő a Rendezvényen, Tanfolyamon való részvételre vonatkozó általános jogi szabályoknak nem tesz eleget.

6.7. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

6.8. A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

6.9. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

6.10. A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényt, illetve annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

6.11. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő kizárólag a Rendező előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken, Tanfolyamokon hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

6.12. A Rendezvények, Tanfolyamok területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

6.13. A Rendezvényen, Tanfolyamokon a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos.

6.14. A Rendezvények, Tanfolyamok területén a Rendező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 1. SZAVATOSSÁG

  7.1. A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, Tanfolyamokat az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

  7.2. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Rendező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Rendezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Rendező kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Rendező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

  7.3. A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Részvételi jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

  7.4. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény, Tanfolyam keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

  7.5. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény, Tanfolyam bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

  7.6. A Rendezvényen, Tanfolyamon kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Rendezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendező felelősségi körébe, mivel a Rendező kizárólag a Rendezvények, Tanfolyamok helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 1. SZERZŐI JOGOK

  8.1. A Rendező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken, Tanfolyamokon megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

  8.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Rendezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

  8.3. A Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő által a Rendezvényekkel, Tanfolyamokkal kapcsolatban, illetve azok során a Rendezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Rendező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

  8.4. A Rendező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

  8.5. A Rendező jogosult a Rendezvényen, Tanfolyamon résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés a MEE Világítástechnikai Társaság tekintélyét sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért való felelősség a Rendezőt nem terheli.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  9.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók.

  9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

  9.3. Jelen általános szerződési feltételek 2021. augusztus 01. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

MEE Világítástechnikai Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató fogyasztónak minősülő Jegyvásárló részére

 1. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

A szolgáltatás, azaz a rendezvények és tanfolyamok lényeges tulajdonságai megismerhetőek a Rendező www.vilagitas.org internetes honlapján a megfelelő menüpontra való kattintással.

 1. A RENDEZŐ NEVE, SZÉKHELYÉNEK POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME

2.1. A Rendező fentiek szerinti adatai megtalálhatóak az ÁSZF 1. pontjában.

 1. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE

3.1. A Részvételi jegy ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely nettó és bruttó összegben feltüntetésre kerül.

3.2. A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon kerülnek megjelenítésre.

 1. A KOMMUNIKÁCIÓT LEHETŐVÉ TÉVŐ ESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK DÍJA

4.1. Jegyvásárló a Rendezővel kapcsolatba léphet telefon, E-mail útján, a kommunikációs eszközök használatért a Jegyvásárló egyéni előfizetési szerződés alapján díjat fizethet a telekommunikációs szolgáltatójának, a Rendező maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 1. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

5.1. A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

 1. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA

6.1. A Jegyvásárló az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. aa) a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 2. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül

  6.2. Jegyvásárló az elállás és felmondás jogát a vételár kiegyenlítését követően a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja.

  6.3. Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Rendező 1042 Budapest, Árpád út 67. 1. em. 6. szám alatti levelezési címére vagy a vtt@vilagitas.org e-mail címre történő megküldéssel.

  6.4. Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát határidőn belül gyakorolja, ha a 6.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt nyilatkozatát elküldi.

  6.5. Jegyvásárló az elállási/felmondási jog gyakorlása során nem viseli a 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 27. §-ában foglalt költségeket.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1. Jegyvásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Rendezővel szemben.

 1. TITKÁRSÁGI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, JÓTÁLLÁS

8.1. Rendező titkárságot hétköznapokon (hétfőtől – csütörtökig) 8.00 órától 12.00 óráig, keddenként 8.00 órától 16.30 óráig a +3630 537 9897 telefonszámon, valamint a vtt@vilagitas.org e-mail címen működtet.

8.2. A Rendező által értékesített termékkörre a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 1. MAGATARTÁSI KÓDEX

9.1. Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezése.

 1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

10.1. A szerződés a megrendeléstől a Rendezvény, Tanfolyam lezárulásáig számított határozott időtartamra jön létre, határozatlan időtartamúvá nem alakul át.

 1. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMA

11.1. A Jegyvásárlónak a Részvételi jegy árának megfizetésén túl kötelezettségei a Rendező irányába nem keletkeznek.

 1. LETÉT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK

12.1. Rendező részére a Jegyvásárló letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem köteles.

 1. PEREN KÍVÜLI PANASZKEZELÉSI MÓD, VITARENDEZÉSI MECHANIZMUS

13.1. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listájának elérhetősége: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 1. BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULÁS

14.1. Jegyvásárló a Rendezővel szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Rendező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.).

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ