Tájékoztató a 197/2014. (VIII.1) Korm. rendelet módosításairól

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1) Kormány rendeletet 2014 decemberében az alábbi két Kormányrendelet módosította:

I., a 2014. december 11-en a 171-es Magyar Közlönyben megjelent „A Kormány 310/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelete az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról” rendelet, és a

II., a 2014. december 30-án a 187-es Magyar Közlönyben megjelent370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet „Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról” elnevezésű rendelet.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelete az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban OHÜ) megszüntetését rendeli el 2014. december 31. napjával. Az OHÜ által ellátott feladatokat 2015. január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban OKTF) látja el.

Legfontosabb változások:

  • nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése  – a gyártóknak KÜJ számmal kell rendelkezniük
  • gyártói nyilvántartás vezetése új adattartalommal és adatszolgáltatás ügyfélkapunk keresztül
  • gyártói tájékoztatási kötelezettség változása – email cím és weblap
  • hulladék átvételekor adandó fogyasztói „vásárlási utalvány” kiadását érintő változások

A teljes tájékoztató ide kattintva letölthető pdf-ben.

Gyakran ismételt kérdések Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ) és a Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ) témakörben ide kattintva letölthető pdf-ben.

A változásokról a Világítás Házában (1042 Budapest, Árpád u 67.) a Világítástechnikai Társaság, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztály és az Electro-Coord közreműködésével tájékoztatókat szervez az alábbi napokon:

  • 2015. január 22.,
  • 2015. január 29.,
  • 2015. február 05.,

mindhárom alkalommal 10.00-12.00 óra között.
Jelentkezni a vtt@vilagitas.org email címen lehet.

Jelen Tájékoztatónkban csak az általunk leglényegesebbnek tartott és önkényesen kiemelt változásokat taglaljuk.. Az új jogszabályok teljes szövegéről a 171-es és 187-es számú Magyar Közlönyben vagy a  http://www.magyarkozlony.hu/ honlapon tájékozódhatnak.

I., A 310/2014. (XII. 11.) Korm. Rendeletben elrendelt változások:

1. A gyártó a rendeletben meghatározott adattartalommal az OKTF-nel kérelmezi a nyilvántartásba vételét, es az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezését kivető 15 napon belül – az OKTF-nek az adatváltozás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani.

2. A gyártó az alábbiakban megadott adattartalommal nyilvántartást vezet, es arról a tárgyév február 20. napjáig az OKTF részére az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) segítségével adatot szolgáltat.

1. Agyártóra vonatkozó adatok:

a) a gyártó neve, KUJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) a gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi AD OSZAMA;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

2. Agyártó tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEE-1 adatlap: a tárgyevet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus

berendezés mennyis ege (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEE-2 adatlap: a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus

berendezés mennyis ege (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

c) HEE-3 adatlap: a tárgyevet megelőző évre vonatkozó gyűjt esi kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint,

berendezés-kategóriánként);

d) HEE-4 adatlap: a tárgyevet megelőző évben átvett es gyűjt ott hulladékká vált elektromos, elektronikus

berendezés mennyis ege (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

e) HEE-5 adatlap: a tárgyevet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Union

kivel kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyis ege (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként

bontva);

f ) HEE-6 adatlap: a tárgyevet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus

berendezés mennyis ege (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltűntetve

az átvállalónak átadott mennyis eget, az átvállaló által újrahasználtra előkészített es jurafeldolgozott

mennyis eget (újrahasználtra előkészítési es újrafeldolgozási arányszám), valamint az egeressel hasznosított

mennyis eget;

g) HEE-8 adatlap: a tárgyevet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus

berendezés mennyis ege (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalonként bontva), feltűntetve

az egeressel ártalmatlanított mennyis eget es a lerakással ártalmatlanított mennyis eget;

h) a tárgyévi gyűjt esi, keze lesi kötelezettség ellátásának módja;

i) a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztositok ossz ege es típusa.”

Azon gyártók akik termékdíjas elektromos és elektronikai berendezéseket is forgalmaznak azoknak a termékdíjas berendezésekről az OKTF részére a 2.pont d)-g) alpontjában foglaltakról az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szolgáltat adatot tárgyév május 20. napjáig.

Az adatszolgáltatáshoz a gyártóknak KÜJ számmal kell rendelkezniük (Környezetvédelmi ügyfél jel). A KÜJ számmal kapcsolatos tudnivalókat a mellékelt „Gyakran ismételt kérdések Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ) és a Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ), Környezetvédelmi alapnyilvántartás (KAR)” elnevezésű dokumentumban találják. Kérjük ellenőrizzék, hogy az Önök cége rendelkezik-e KÜJ számmal és ha nem javasoljuk, hogy azonnal indítsák el annak megszerzését a szükséges KAR-os adatlapon.

Mellékeljük az OKIR honlapjáról a KAR-os regisztráció leírását: http://web.okir.hu/hu/cikk/279/Az_elektronikus_adatszolgaltatas_benyujtasanak_feltetelei ;

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelésre vonatkozó adatszolgáltató (ÁNYK-ás) űrlapok elérhetők az alábbi linken: http://web.okir.hu/hu/urlapok

II., A 370/2014. (XII. 30.) Korm. Rendeletben elrendelt változások:

1., 2015. január 1-től a gyártó tájékoztatási  kötelezettsége az alábbiak szerint változik:

A gyártó a meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztók részére a következő módon teljesíti:

a) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó hirdetést tartalmazó nyomtatott szórólapon, reklámújságban, továbbá katalógusban (ha ilyeneket a gyártó előállít) annak az internetes címnek a közzététele útján, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;

b) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben, vagy a nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben elhelyezett internetes címnek a közzététele útján (ha ilyeneket a gyártó előállít), amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;

c) a honlapján vagy egy más gyártóval vagy gyártókkal közösen üzemeltetett honlapon; valamint

d) a fogyasztók részére elektronikusan küldött hírlevélben és az általa üzemeltetett web áruház honlapján (ha a gyártó web áruházat üzemeltet).

(5)13 A tájékoztatást, a tájékoztatásra történő hivatkozást, valamint az internetes címet a (4) bekezdés szerinti sajtótermék magyar nyelvű felületén mindenki számára könnyen elérhető és felismerhető helyen, jól olvasható módon kell elhelyezni.

(5a)14 A (4) bekezdés a) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó bármilyen jellegű hirdetés abban szerepel. A (4) bekezdés b)ad) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott berendezést a gyártó gyártja, illetve forgalmazza.

Megszűnt az az előírás mely szerint a tájékoztatásnak az adott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó teljes médiafelület legalább 5 %-át kell kitennie.

2., Az elektromos és elektronikai termékeket forgalmazók kötelezettsége az, hogy az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőedényeit jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

3., 2015. január 1-től a gyártó a természetes személy fogyasztónak meghatározott összegű vásárlási utalványt kell biztosítson, ha a hulladék terméket a fogyasztó a részére visszavételre felajánlja és új terméket vásárol.

 A rendelet szerint „vásárlási utalvány”: olyan nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított elismervény, számla, amely új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék árából a jogosultat az e rendeletben meghatározott összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel.

A vásárlási utalvány kiadásának és igénybevételének feltételei:

a) vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a gyártó több árengedményt vagy kedvezményt kíván a fogyasztó részére biztosítani;

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható fel, kivéve, ha a gyártó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához;

c) a vásárlási utalvány csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani;

d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható.

2015. január 1-től a Világítótest hulladékok után a magánszemélyeknek 50Ft/db értékű vásárlási utalványt kell biztosítani, kivétel a LED amelyek után 20 Ft/db értékű utalványt kell adni.