Lumen V4 Brno 2010

Lumen V4 Konferencia, Brno 2010. VI. 22.