Lumen V4. Szczyrk 2008.

Lumen V4 Konferencia, Szczyrk, 2008. IX. 17.